Trendbrott & Nyheter i vårens rankingar

Att löpande följa upp indikatorer för tillväxt och utveckling är självklart för många av Sveriges kommuner. Två publika mätningar som vanligen förekommer, och som genererar medial uppmärksamhet, är ”Företagsklimatet” från Svenskt Näringsliv och ”Här är bäst av Leva” från tidningen Fokus. Under senare delen av våren har årets resultat lanserats och flera trendbrott och nyheter noteras.

Organisationen Svenskt Näringsliv presenterade den 26 maj årets resultat med svarsunderlag från 32 897 företag. Enkätundersökningens syfte är att låta företagare ge sin bild av företagsklimatet. På den summerade frågan om ”sammanfattande omdöme för på företagsklimatet i Sverige” syns nu ett trendbrott där tre år av positiv utveckling nu vänt nedåt enligt svarande från just respondentgrupp företagare. Årets snittresultat landa på 3.23 att jämföra med 3.30 år 2019.
Det resultatet går tvärtemot politikernas uppfattning där tre år av negativ utveckling istället nu går uppåt för att landa på 3.85.

De områden som pekas ut som högst prioriterade 2020 är minskad brottslighet och ökad trygghet följt av bättre dialog mellan kommun och företag samt bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare. Området Brott och otrygghet är för övrigt en av flera nyheterna i årets frågeformulär där också området kommunal upphandling kompletterat.

Resultaten från enkätundersökningen används nu för att sammanställa en ranking över företagsklimatet som presenteras den 23 september 2020. Enkätsvaren utgör då två tredjedelar av rankingen, medan den andra tredjedelen består av statistik från SCB och UC AB. Svaren från kommunpolitiker används inte i sammanställningen av rankingen.
Läs mer om undersökningen och resultatet här

Här är Bäst att Leva – nu i uppdaterad form

En annan mätning som röner stor uppmärksamhet är tidningen Fokus årliga ranking ”Här är bäst att Leva”. Listan publicerades förra veckan för 15:e året i rad. Resultatet baseras på index utifrån viktning av mätbara variabler. 210 olika faktorer ingår och resultatet publiceras i tio kategorier där arbetsmarknad, bostäder, demokrati och jämställdhet samt trygghet är några exempel.

Årets ranking toppas av Lomma följt av Täby, Mölndal, Nacka och Kungsbacka.

Mätningen hade tidigare namnet ”Här är bästa att bo” men har senaste året genomgått stora förändringar varför namnbyte också skett. Enligt Fokus har kvalitén på undersökning stärkts efter att man sedan ett år tillbaka höjde sina egna krav. Numera jämförs kommunerna med genomsnittet för samtliga kommuner – klarade de sig bättre eller sämre i de olika kategorierna? Tills årets rakning har man dessutom fördubblat antalet kommunjämförelser, förstärkt jämförelserna av trygghet, resultat och investeringar i utbildning samt utvecklat antalet sociala faktorer som visar hur kommuninvånarna mår. Givet undersökningens utveckling kan stora förändringar därför skett i rankingresultatet.
Läs mer om undersökningen och se rankingen här